STATUTSTATUT STOWARZYSZENIA KLUBU BIEGAJĄCYCH LEŚNIKÓW
uchwalony na zebraniu założycieli Klubu w dniu 5.12.2012 r. w Rogowie
(zwany dalej Statutem)

§ 1 STOWARZYSZENIE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Biegających Leśników (dalej Klub).
 2. Stowarzyszenie jest klubem sportowym.

§ 2 TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA KLUBU

 1. Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Siedzibą Klubu jest Rogów.

§ 3 CELE STATUTOWE KLUBU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 1. Celami statutowymi Klubu są:
a. upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzowanie idei biegania,
b. integrowanie pracowników Lasów Państwowych oraz pracowników instytucji współpracujących z Lasami Państwowymi i związanych z leśnictwem,
c. promocja leśnictwa oraz ochrony środowiska.
 1. Cele statutowe realizowane są poprzez:
a. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, wycieczek oraz obozów treningowych i zawodów sportowych,
b. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Klubu,
c. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i instytucjami,
d. dokumentowanie sportowych osiągnięć Klubu i jego członków,
e. ustanawianie i finansowanie stypendiów sportowych,
f. wspieranie członków Klubu w uprawianiu przez nich biegania i innych form aktywności sportowej.

§ 4 CZŁONKOWIE KLUBU
I Postanowienia Ogólne

 1. Członkowie Klubu dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających oraz członków honorowych.
 2. Zarząd prowadzi Rejestr Członków Klubu.

II Członkowie Zwyczajni

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, pracująca w Lasach Państwowych lub w inny sposób związana z leśnictwem.
 2. Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu o przyjęciu do Klubu. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu do Klubu w oparciu o pisemny wniosek kandydata, poparty przez dwóch członków zwyczajnych. W razie nieprzyjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu do Klubu, kandydat może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania, za pośrednictwem Zarządu, w terminie do jednego miesiąca od dnia doręczenia informacji o nieprzyjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu do Klubu.
 3. Członek zwyczajny ma prawo: wybierać i być wybieranym do władz Klubu, uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu, korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi, brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu.
 4. Członek zwyczajny obowiązany jest do: przestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu, regularnego opłacania składek członkowskich, czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu, dbania o dobre imię i mienie Klubu.

III Członkowie Wspierający

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zainteresowana realizacją celów statutowych Klubu, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
 2. Nabycie członkostwa wspierającego następuje na podstawie zawartego z Klubem porozumienia o nabyciu członkostwa wspierającego (zwanego dalej Porozumieniem).
 3. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Klubu z głosem doradczym, zgłaszać do władz Klubu wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klub zadań.
 4. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania Statutu oraz Porozumienia.

IV Członkowie Honorowi

 1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
 3. Członek honorowy ma takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny jednakże nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego do władz Klubu, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz może brać  udział w pracach Klubu z głosem doradczym.

V Ustanie Członkostwa

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: rezygnacji członka złożonej Zarządowi w formie pisemnej, śmierci lub utraty osobowości prawnej, uchwały Zarządu o wykluczeniu z Klubu z powodu nieprzestrzegania Statutu, Porozumienia lub uchwał władz Klubu.
 2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Klubu członek może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania, za pośrednictwem Zarządu, w terminie do jednego miesiąca od dnia doręczenia informacji o wykluczeniu z Klubu.

§ 5 WŁADZE KLUBU
I Postanowienia Ogólne

 1. Władzami Klubu są: Walne Zebranie Członków Klubu (zwane Walnym Zebraniem), Zarząd Klubu (zwany Zarządem) oraz Komisja Rewizyjna.
 2. Zawiadomienia o posiedzeniu władz Klubu winny być czynione listami poleconymi, lub pocztą elektroniczną.
 3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ich składu. W razie braku quorum władze Klubu zbierają się ponownie tego samego dnia pół godziny później, a w razie ponownego braku quorum uchwały mogą być podjęte niezależnie od ilość obecnych członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga – odpowiednio – głos Przewodniczącego Walnego Zebrania, Prezesa Zarządu, lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Odwołania od uchwał władz Klubu przysługują wyłącznie w sprawach wskazanych w Statucie.
 4. Uchwały Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą zapadać także w głosowaniu korespondencyjnym za pośrednictwem listów poleconych, lub poczty elektronicznej. Głosowanie korespondencyjne zarządza – odpowiednio – Prezes Zarządu, lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 5. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i kończy się z dniem odbycia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania. Mandat Członka Zarządu oraz Członka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie śmierci, rezygnacji, lub odwołania. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu lub Członka Komisji Rewizyjnej przez upływem kadencji, Walne Zebranie w razie potrzeby uzupełnia skład – odpowiednio – Zarządu lub Komisji Rewizyjnej; mandat nowego Członka Zarządu oraz Członka Komisji Rewizyjnej wygasa – odpowiednio – wraz z końcem kadencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 6. Nie można łączyć funkcji Członka Zarządu oraz Członka Komisji Rewizyjnej.

II Walne Zebranie

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a także członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne, lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków Klubu o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Zwyczajne Walne Zebranie winno się odbyć w terminie do trzech miesięcy od dnia sporządzenia przez Zarząd sprawozdania z działalności Klubu. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 15 członków zwyczajnych. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 3. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo przez Walne Zebranie spośród członków Klubu obecnych na Walnym Zebraniu.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należą sprawy określone w Statucie oraz wszelkie inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji Zarządu ani Komisji Rewizyjnej, a w szczególności: ustalanie kierunków i programu działania Klubu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Klubu oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu.


III Zarząd

 1. Zarząd kieruje działalnością oraz reprezentuje Klub na zewnątrz. Zarząd  składa się z 3 do 7 członków, a w tym: Prezesa Zarządu, Skarbnika, Sekretarza i nie więcej niż dwóch Wiceprezesów Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Walne Zebranie. Pierwszy Zarząd wybierany jest przez założycieli Klubu.
 2. Zarząd zobowiązany jest sporządzać roczne sprawozdania z działalności Klubu w terminie trzech miesięcy od końca danego roku kalendarzowego.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na żądanie co najmniej jednego Członka Zarządu.
 4. Jeżeli przed dokonaniem czynności zamierzonej przez któregokolwiek Członka Zarządu zgłoszony zostanie sprzeciw choćby jednego Członka Zarządu, do dokonania tej czynności wymagana jest uchwała Zarządu.
 5. Do kompetencji Zarządu należą sprawy przekazane w Statucie, a nadto, realizacja uchwał Walnego Zebrania, uchwalanie projektów planów działalności Klubu i preliminarzy budżetowych, podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników etatowych oraz ustalania zasad ich wynagrodzeń, podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości i ruchomości, rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Klubu, powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji i zespołów problemowych.

IV Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu i składa się z 3 członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani i odwoływani są przez Walne Zebranie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają, spośród swego grona, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Pierwsza Komisja Rewizyjna wybierana jest przez założycieli Klubu.
 2. Posiedzenia Komisji rewizyjnej zwoływane są na żądanie co najmniej jednego Członka Komisji rewizyjnej, nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Zarządu, a w tym przedkłada Walnemu Zebraniu opinię dotyczącą udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Klubu. Każdy Członek Komisji Rewizyjnej może samodzielnie przeglądać dokumenty Klubu oraz żądać od Zarządu złożenia wyjaśnień, lub informacji.

§ 6 SPOSÓB REPREZENTOWANIA KLUBU ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH

 1. Klub reprezentowany jest przez każdego z Członków Zarządu samodzielnie.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są Prezes oraz Wiceprezesi działający samodzielnie.

§ 7 SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORAZ USTANAWIANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

 1. Środki finansowe Klubu pochodzą ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, dotacji i dofinansowań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz majątku Klubu. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Majątek Klubu lokowany jest na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych i w nieruchomościach.
 3. Wysokość oraz termin uiszczania składek członkowskich ustala Zarząd. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych Zarząd może zwolnić członków z obowiązku opłacania składek członkowskich.


§ 8 ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

 1. Wniosek o zmianę Statutu lub rozwiązanie Klubu może zgłosić Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 15 członków zwyczajnych.
 2. Do zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu wymagana jest uchwała Walnego Zebrania podjęta, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Klubu. W razie braku quorum podczas głosowania nad zmianą Statutu, stosuje się się postanowienia § 5.I.3 zd. 2.